نگاشته شده توسط: عقیده و جهاد | نوامبر 14, 2009

وحدت بین اهل سنت واهل تشیع

وحدت بین اهل سنت واهل تشیع

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله وحده،والصلاة و السلام علی من لا نبی بعده،وبعد.

مسئله وحدت سنی وشیعه شعاری است که از قدیم الایام مطرح می شود،گاه وبی گاه بعضی از منتسبین به این دو گروه در باره ضرورت وحدت واتحاد بین دو گروه داد سخن می دهند..ولی خیلی زود تلاشها وفریاد کردنهایشان بی نتیجه بر باد فنا می رود بدون اینکه هیچ یک از اهدافشان محقق شود..و در بسیاری از اوقات شعار وحدت از باب کلمة الحق یراد بها الباطل  واعتراف به حقانیت ومشروعیت باطل وبه منظور سرکار گذاشتن مردم سر داده می شود!

و اینجا سؤالی مطرح می شود که:چرا به رغم تکرار تلاشهای عدیده و ندا سر دادن های متوالی،وحدت –حتی به شکل صوری-بین اهل سنت واهل تشیع متحقق نمی شود…؟!


و برای جواب به این سؤال می گویم:وحدت شعار شریفی است وخواسته ای مهم وضروری است که واقعیت موجود لزوم آن را ثابت می کند. اما اگر بخواهیم بین دو گروه یا دو فرقه وحدت برقرار کنیم باید  مقدار حد اقلی   انسجام عقیدتی وفکری وفرهنگی بین آن دو  وجود داشته باشد وهمین طور باید عوامل تنافر وتباغض که وجود بعضی از آنها مستلزم نبود آن یکی است،منتفی باشد.

الله تعالی نفرموده است که:»واعتصموا جمیعا:همگی چنگ زنید» بلکه این دستور واین واجب را با جمله اعتراضی واجبی مقید کرده است {بحبل الله}و فرموده است:

{واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا:وهمگی به ریسمان خدا چنگ زنیدوپراکنده نشوید}.و ریسمان خدا که باید بر اساس آن وحدت کلمه برقرار شده وصفها متحد شوند کتاب الله وسنت پیامبرش صلی الله علیه وسلم می باشد.وهر وحدتی که بر اساس اعتصام وچنگ زدن به ریسمان الله نباشد وحدتی شکست خورده وغیر قابل قبول است.

چطور شیعه های رافضی خواستار وحدت با اهل سنت می شوند در حالی که اعتقاد دارند که ائمه شان دارای مقامی هستند که از مقام انبیاء وپیامبران بالاتر است…؟!

چطور شیعیان رافضی خواستار وحدت با اهل سنت می شوند در حالی که آنها همیشه معتقد بوده اند که سخن وحکم ائمه شان از حیث عصمت و وجوب اتباع  مانند سخن وحکم قرآن است….؟!

چطور شیعیان رافضی خواستار وحدت با اهل سنت می شوند در حالی که آنها به عصمت ائمه شان اعتقاد دارند ومعتقدند که هستی وتمام ذرات آن تحت تسلط ولایت وسیطره ائمه شان است…وائمه علم غیب داشته وگذشته وآینده را می دانند؟!!

چطور شیعیان رافضی خواستار وحدت با اهل سنت می شوند در حالی که  آنها معتقدند که برای شیعه قرآنی نازل شده وآن را «قرآن فاطمه» نامیده ومعتعقدند که در این قرآنشان یک آیه هم از قرآنی که بر محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده ،وجود ندارد.؟!!

چطور شیعه روافض خواستار وحدت با اهل سنت می شوند در حالی که معتقدند این  قرآن کریم که در دست مسلمین است والله حفاظت از آن را به عهده گرفته، تحریف شده است.؟!!

چطور شیعه روافض خواستار وحدت با اهل سنت می شوند در حالی که آنها صراحتا می گویند که به خدایی که به امامت ائمه دوازده گانه  وصیت نکرده باشد را قبول ندارند.؟!!

چطور شیعه روافض خواستار وحدت با اهل سنت می شوند در حالی که آنها اصحاب رسول الله که بهترین خلق بعد ازپیامبران هستند را تکفیر کرده و با آنها بغض دارند..وهرمسمانی را که ار آنها راضی باشد را تکفیر کرده واین اعتقاد را لب دین واصل معتقدات خود قرار داده اند.؟!!

چطور شیعه روافض خواستار وحدت با اهل سنت می شوند در حالی که همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم را تکفیر کرده وبه آنها گمان بد برده و تهمتشان می زنند.؟!!

چطور شیعه روافض خواستار وحدت با اهل سنت می شوند در حالی که آنها به بطلان سنت معتقد بوده وتمام احادیثی را که با سند صحیح از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده مانند احادیث صحیح بخاری وصحیح مسلم وغیره، را باطل می دانند.؟!!

چطور شیعه روافض خواستار وحدت با اهل سنت می شوند در حالی که آنها ائمه  واموات بزرگانشان را عبادت کرده ومی پرستند-از جهت دعا وکمک خواستن وحاجت طلبی-حتی بیشتر از مقداری که الله عزوجل را عبادت می کننند.؟!!

چطور شیعه روافض خواستار وحدت با اهل سنت می شوند در حالی که قلوبشان مملو از خیانت وحقه بازی وکینه ونفرت با مسلمانان اهل سنت است…به اندازه ای که با ملل کفر دشمن امت اسلام به آن اندازه کینه ونفرت ندارند.[1]؟!!

چطور شیعه روافض خواستار وحدت با اهل سنت می شوند در حالی که آنها –با قلب وقالب وقول وعمل-در تمام طول تاریخشان وتا امروز همراه  کفار اشغالگر ومتجاوز ودشمنان امت علیه مسلمین ووطنشان متحد بوده اند..وموضعگیری کنونی شان که درقبال قضایای افغانستان وعراق وسایر کشورهای مسلمان مانند خائن مزدوری عمل کرده ومسلمین را تنها گذا شته اند بهترین دلیل بر این سخن ماست!

چطور ممکن است که با شیعیان رافضی وحدت برقرار شود وآنها این گونه اوصافی دارند که گقته شد…اوصافی که هیچ عقل ونقل ومنطقی آن را نمی پذیرد؟!!

یه این خاطر به آنها می گوییم:خود را با این دروغها وفریبها خسته نکنید..اگر واقعا  به دنبال وحدت هستید ومی خواهید که صفها به هم پیوسته و کینه ها فراموش شود از این کفر وگمراهی وکینه ورزیدن های  معروفتان دست بردارید و اگر چنین کردید وصادقانه اعتقادات باطلتان را کنار گذاشته واز آن عقاید بیزاری جستید-که بعضی از این عقاید گفته شد-در آن  هنگام  مستقیما وبدون گفتگو ومجادله، خود را جزئی جدانشدنی از این امت خواهید یافت.وبا غم وشادی آن همراه می شوید وبا مسلمانان مانند برادرهای خود با محبت مانند یک جسد واحد ونه با بغض ونفرت،زندگی خواهید کرد.

اما اگرامتناع کرده وبخواهید بر این اوصاف منفوری که شما بر آن هستید باقی بمانید پس بدانید که آرزوی وحدت با اهل سنت آرزویی دست نیافتنی خواهد بود  وفریادهای وحدت نداهایی پوشالی وپوچ خواهد بود که هیچ اثر وواقعیتی ندارد.

همچنین می گوییم:هر کس از اهل سنت با وجود کفر وباطلی که شما بر آن هستید ندای وحدت با شما را سردهد بدون اینکه از شما بخواهد اعتقادات کفری خود را کنار بگذارید واز آن بیزاری جویید..چنین کسی یا  جاهل  بوده واغفال شده است وچیزی از حقیقت امر شما نمی داند ویا اینکه اهل هوی وهوس بوده ودین وایمانش برای او بی اهمیت است.

واما این حرصی که شما برای وحدت دارید وهمیشه خواستارآن هستید با وجود کفر وباطلی که برآن هستید-وبعضی از آنها ذکر شد-فقط برای این است که غافلان اهل سنت را که با شما روبرو می شوند  وادار کنید که آنها هم مانند شما از وحدت سخن بگویند تا به پیروان خود وبه غافلان عامی اهل سنت این طور بفهمانید که:اگر ما بر حق نبودیم وسخنان ما واعتقاداتی که مردم را به آن دعوت می دهیم حق نبودند خواستار وحدت با ما نمی شدند…این علاقه آنها برای وحدت با ما درواقع اعتراف به حقانیت ومشروعیت راه ماست و نشان دهنده اینست که ما بر حق هستیم وآنها بر باطلند… وبه این ترتیب نادانان غافل را شکار کنید.

و حقیقتا این جمله سلف راست است که::هر کس بدعتکاری را احترام کند به نابودی اسلام کمک کرده است».

این چیزی است که از وحدت وحدت گفتنهایتان می خواهید .ما آن را این طور می فهمیم وتفسیر می کنیم چرا که تفسیر دیگری غیر از این تفسیر ندارد.

6/10/1424هجری.

عبد المنعم مصطفی حلیمه

30 /11/2003میلادی.

ابوبصیر طرطوسی

www.abubaseer.com

ترجمه از:محمدعمرابراهیمی


[1] اگر در باره موارد مذکور خواستار دلیل هستید به کتاب ما»الشیعة الروافض طائفة شرک وردة»که در سایت ما منتشر شده است مراجعه کنید

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

دسته‌ها

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: