نگاشته شده توسط: عقیده و جهاد | مه 17, 2009

مصاحبه با يک تن ازمسئولين ولايت خوست درمورد عمليات استشهادی 30 نفره اخير درشهرخوست

مصاحبه با يک تن ازمسئولين ولايت خوست درمورد عمليات استشهادی 30 نفره اخير درشهرخوست

سوال :- جناب مولوی صاحب اگر ممکن است قبل ازهرچیزخودتان را برای مراجعه کنندگان ویب سایت الاماره معرفی نمایید ؟

جواب :- اسم من مولوی نورقاسم است وفی الحال بعنوان مسئول نظامی ولایت خوست مشغول خدمت به مجاهدین می باشم .   

سوال :- سه شبنه هفته گذشته مجاهدین درشهرمرکزی این ولایت عملیات موفقانه ای را بر مراکزمهم دولتی این شهرانجام دادند که انعکاس وسیعی دررسانه هاداشت وهمچنین حکومت وعساکر امریکائی بعد ازاین عملیات فوق العاده مضطرب شدند اگر لطف بفرمایید درمورد نقشه ، تطبیق و نتایج این عملیات معلوماتی بدهید ممنون می شویم .

جواب :- شما خبر دارید که چندی پیش شروع عملیات نصرت ازطرف ریاست محترم امارت اسلامی بر علیه اشغالگران ومزدوران شان اعلان شده بود ، دراین موردما پلان های ازقبل ترتیب شده داشتیم تا با تاکتیک خاصی ضرب کاری به دشمن وارد نمائیم ، ازآنجائیکه خوست از زمان جهاد سابق تاحال اهمیت استراتیژیکی را دارا می باشد به همین خاطردشمن بعد ازمیدان هوایی بگرام وقندهاربزرگترین مقرنظامی خود را دراین ولایت بنام کمپاین صحرا باغ درست کرده است همچنین دراین اواخر والی ودیگرماموران دولتی هرروزازطریق رادیو تلویزیون لاپ می زدند که دیگر درشهرخوست ازفعالیت مجاهدین جلوگیری نموده اند ، به همین خاطرما سه هدف نظامی را برای حمله دراین شهر تعیین نمودیم که ازجمله مقر ولایت خوست ، قمندانی امنیه و کمپاین صحراباغ امریکایی که درپنج کیلو متری شهرخوست موقعیت دارد ،بودند .
ما برای این عملیات گروه استشهادی 30 نفره ای را آماده نمودیم که درآنها 3 موتر بمب گذاری شده فدایی بود وبقیه مجهز به ژاکت های انفجاری و اسلحه های کلاشنکف ، پیکا ، راکت لانچر و بمب های دستی بودند، نقشه این طورترتیب داده شده بود که درساعت 11 روز هنگامی که ازدهام مردم ازپیش اداره ها ختم می شود ،عملیات ازمقر ولایت شروع شده ومجاهدین برای هدف قرار دادن قمندانی امنیه ، درشهر والی سنگرگرفته این مقر دشمن را مورد حمله قرارخواهند داد زیراکه وقتی ولایت مورد حمله قرارگیرد لازما ازقمندانی برای کمک خواهند آمد همچنین تمام راه های ورودی و خروجی شهرتوسط مجاهدین فدایی موظف شده، مورد کنترل قرارخواهند گرفت تا دشمن نتواند به کمک عساکرمحاصره شده برود .
لذا طبق نقشه ساعت 11 همزمان با انفجارموتر بمب گذاری شده بر دروازه ولایت، هفت نفرمجاهدفدایی که مسلح با سلاح های سنگین بودند توانستند از دو جهت وارد ولایت شوند ، درحالی که در این وقت درولایت جلسه مشترک عساکر امریکایی ومامورین این ولایت درحال برگذاری بود وتعدادزیادی ازعساکر داخلی وامریکایی برای حفظ امنیت به آنجا آمده بودند ، هنگام شروع این حمله اتفاق جالب این بود که وقتی عساکر امریکایی مجاهدین را دریونیفارم نظامی ومجهز با سلاح دیدند که بر آنها حمله ور شده اند ، آنها گمان بردند که جنگ میان عساکرموجودآنها ومامورین دولتی شروع شده است به همین خاطرعساکر امریکایی موتران اردو وپولیس را مورد حمله قرار دادند که طبق معلومات ما درحمله امریکائیها 3 موتر عساکر داخلی تخریب شده وتعدادی از آنها کشته شدند ، مجاهدین نیز ازاین وضعیت مخدوش استفاده نموده وبا اطمینان به مهمان خانه این ولایت که شوری درآن جریان داشت ، رفته ومقر والی را مورد هدف اسلحه های سنگین خود قرار دادند ، دراینجا باید متذکر شوم که خود والی با اعتراف به این واقعه به خبر نگاران گفته بود که دفتر وی مورد حمله قرار گرفته اما وی دراین زمان درتوالت بوده است ، به همین صورت یک حصه ساختمان ولایت درحمله استشهادی کاملا سوخته وازبین رفته است ، ودر هنگام حمله به مقر ولایت ، قمندانی امنیه مورد حمله قرارگرفت ومجاهدین برای این کار ازساختمان کناری شهر والی بطور سنگر استفاده نموده قمندانی رامورد هدف راکتی خود قراردادند ، دراین جا باید متذکر شوم که برخلاف آنچه روزنامه ها نوشتند ما ازاین ساختمان فقط بعنوان سنگر برای حمله به قمندانی استفاده نموده ایم نه اینکه این ساختمان هم ازاهداف حمله ما بوده است چنانچه تمام افراد موجود دراین ساختمان بسلامت بیرون شده اند . دراین هردو عمارت جنگ تا زمان عصر ادامه داشت ودراین مدت هشت تن ازمجاهدین ما به شهادت رسیده بودند وبقیه طبق پروگرام طی شده بطور محفوظ به منطقه امنی باز گشتند .
دراین روز ازجمله 3موتر فدایی 2موتر به هدف خود رسیدند وموتر سوم صبح روز بعد بردروازه مرکزی کمپاین صحراباغ عساکر امریکایی منفجر گردید که تلفات سنگینی به دشمن وارد آورد .
تلفات دشمن دراین عملیات بیشترازآن چیزی بود که ما تخمین زده بودیم ، دراین حمله معاون والی خوست زخمی شده همچنین مامورین بلند رتبه ولایت وقمندانی تا حال با مطبوعات مصاحبه نکرده اند شاید که کشته شده اند ویااینکه هم زخمی شده باشند . بطور کلی دراین هردو حمله ده ها عساکر دشمن کشته وزخمی شده اند .
سوال:- اگر ممکن است نامهای افرادی را که دراین موفقیت بدست آمده قربانی داده اند برای ما متذکر شوید ؟


جواب :- بله ! سرپرستی این عملیات به عهده حافظ محمد اکبر جاجی بود واسامی بقیه شهیدان عبارت اند از قاری سورگل ، نادرخان ، مولوی نظیف الله ، قاری محمد اکرم ، مولوی حقیار، حاجی عیسی خان ، حاجی شمس الحق و نفردیگری که روز بعد برکمپاین عساکر امریکایی حمله نمود زکریا نام داشت، بیشتر این افراد ازخود ولایت خوست بودند اما بعضی ازولایت دیگر افغانستان بودند که معرفی کامل آنهارا لازم نمی بینم .


سوال :- این عملیات چه تاثیری به روحیه عوام ومجاهدین وهمچنین به روحیه دشمن داشت ؟

جواب:- الحمد لله روحیه مردم عادی ومجاهدین بسیار بالا رفته وتا جای که ما دیده ایم ویا خبر یافته ایم آنها خیلی خوشحال وراضی اند چونکه دراین عملیات دشمن بطور دقیق هدف قرارگرفته وتلفات ملکی درپی اصلا نداشته است . ودشمن هم خیلی متوحش شده مامورین بلند رتبه ولایت خوست یکایک روحیه شان را از دست داده اند بعد ازاین واقعه با ما ارتباط تلفنی گرفته خواستارکمک شده وتلاش تسلیم شدن را دارند.


سوال:- اگر ممکن است معلوماتی دررابطه با وضع عمومی جهاد درخوست به ما بدهید ؟


جواب :- ازآنجائیکه خوست دارای موقعیت استراتژیکی مهمی است ، امریکائی ها ازهمان ابتدا توجه شان را به آن متمرکز داشته بودند ودر سالهای اول ،حکومت مزدور درآن بسیار قوی بود خوب حال الحمدلله به برکت قربانی های مجاهدین علاوه ازشهر، بیشتر ولسوالی ها زیرکنترل مجاهدین می باشند دراین میان ولسوالی های صبریو ، باک ، علی شیر ، سپیری ، دومند ، گربز وموسی خیل بغیر ازمراکزاین ولسوالی ها ، کاملا درزیرکنترل مجاهدین می باشند ومجاهدین شب وروز بطورآزادانه آنجا رفت وآمد دارند وگروه های چریکی ما درشهر همیشه برای عملیات آمادگی دارند بنا براین دشمن درخوست سرپناهی ندارد که درآن احساس امنیت بکند .

سوال :-بعنوان آخرین سوال اگر بفرمایید برای آینده برنامه شما چیست وپیام تان برای عموم ملت افغان چیست ؟

جواب :- برای آینده برنامه ما این است که به اینگونه عملیات موثرخودادامه دهیم تا دشمن بفهمد که فرصت آرامش وسکون را درافغانستان ازدست داده است وپیامم به عموم مردم ومجاهدین این است که دشمن با سراسیمگی شدیدی مواجه است دراین شرایط باید صفوف جهاد منظم ترواصلاح شده وبه مجاهدین کمک کنند تا این دشمن با نصرت ویاری خداوند ازاین خاک با ذلت وشرمندگی رانده شود .

 

منبع: سایت امارت اسلامی افغانستان

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

دسته‌ها

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: